Prinz Porno - Halleluja

(Yeah, Kira on the phone!)

Dein neuer Feind ist oft ein alter Bruder
Frag' doch Jesus mal, wer ihn verraten hat, na, Halleluja!
Was für Fashion-I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.