Nicki Minaj - Yikes

Don't ever fuckin' play with me
Y'all niggas know, y'all bitches know I'm the fucking queen
You ho bitches know, you dirty bum bitches know (grrr)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.