Chris brown - Wobble Up

Haha, haha, haha, ha

Monkey on the dick
Monkey on the dick (ooh, ooh)
Monkey on the dick
Monkey on the dick

Baby, show me that shit, show me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.