Moses Pelham - Wunder

Ja, is' wahr, es geht hier gerade drunter (geht hier drunter)
Und drüber, ich geh' unter (ich geh' unter)
Und mir hilft nur noch ein Wunder

Ich s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.