Jacob Forever - El Booty

Dice, dice, yeah

Son las 12 de la noche y a la disco voy entrando
Ay mami, yo noté que con los ojos tú me estás matando (ohh)
No me metas en cand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.