Eminem - Lock It Up

Yeah, like that
Okay, yeah

Say bro, (yeah) where you get them from?
Detroit? (Yeah) that machine gun, spray boy
And it's gon' hit some
New coup...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.