Eminem - We Ride for Shady

We run this shit, fo'-five on the hip
Been ridin' for Shady, Shady

Geah, Ca$his know
Shady Records, the dream team, uh

Sittin' in the back of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.