Moses Pelham - Notaufnahme

„Hey, an die Männer, Frauen und Kinder, die mich suchen gehen
Mich, ihren Erzähler, Vorsänger
Und Tonangeber, weil sie
Mich brauchen
Wie sonst nic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.