Frida Gold - Wieder geht was zu Ende

Steiger' mich rein, steiger' mich raus
Mit großem Kino fängt's an und als Soap hört's auf
Liebe verschlissen, Liebe verbraucht
Meine Mum hat gesagt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.