Ozuna - Sin Pensar

Baby a veces no te entiendo, el tiempo sigue corriendo (woh oh)
Me vienes a la mente cuando prendo, pero picheo y no me envuelvo
Conocía mujere' com...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.