Dynel - Tal Vez

Tus amigas comentan que tu
Has encontrado la felicidad
Con otro amor te has enredado
Y de mí te has olvidado

Tal vez es cosa del destino
Que...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.