Lost Frequencies - Beat of My Heart

You know that I'm leaving
It's only for sure

You know that I'm leaving
It's only for sure

You're like the beat of my heart
Beat goes on
Beat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.