Prinz Porno - Lifestyle Intro

(Yeah, Kira on the Phone)

Autos fahren aus Garagen auf die Straßen, wie bei DMAX
Jeden Abend, wenn der Mond in die Spree kracht
Berliner Boxlegen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.