Selena gomez - Look At Her Now

Uh
Yeah

They fell in love one summer
A little too wild for each other
Shiny 'til it wasn't
Feels good 'til it doesn't
It was her first real lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.