Jacob Forever - Enamorado de Ti

Son tus besos mi mayor perdición
Es tu cuerpo mi única adicción
A tu lado encontré la felicidad
Y hoy quiero decirte la verdad

Es que estoy enam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.