Cazzu - La Clase

Para todos esos que decían
Que este momento no iba a llegar
Para esos que me lo prometían
Que en esta shit nunca iba a sonar
Ahora de chapa todo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.