Jacob Forever - La Venganza

A mí no me gusta la venganza, pero
Si me la haces, yo me vengo
Te lo juro que me vengo
Te lo juro que me vengo de ti

No me gusta la venganza, pe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.