Your Old Droog - RST

Yo, turn on the evening news, yo
(Which channel?)
They saying King Kong is back
(Word?)
I heard it on the radio early
(Shit, you turn it up)
Exa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.