Lil Wop - Slime

Blake Ragan produced it
Ayy

Leave out the room when I pop out the cut
Sippin' on lean and it's all in my gut
Sippin' on lean, that's a stain on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.