Lil Wop - Hugh Hefner

ChaseTheMoney, ChaseTheMoney
Wop
Yeah, aye
Wop
Ugh, lil' whores
Aye

Aye, I just fucked that bitch, just for one lil' sec
I was off a molly, s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.