Strick - Big Apple

Yeah

Top floor at Barney's, shoppin' out in New York (Ayy)
Uptown vibes, I got my medals on like a champion (Uh)
Olympic pool, all this water aro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.