Strick - Pour A Pint

(Matt, what up?)
(48 Hertz)

Pour a pint, I pour a pint
Get my racks out the bank
Tahoe a tank (Tahoe), Dior and Saint (Dior)
I drip like a sain...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.