Brytiago - Asesina

Los asesinos
Woh oh oh
Brrr
Real Hasta La Muerte baby
Este es el Remix
Uah

Mi mente hay maldad
Bebo pa' recordarte (Sí sí)
Y tú que me llama...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.