Chris Jeday - Bipolar

Oh, baby (jajaja)
Brytiago baby

Ya estoy pensando que eres bipolar
Por texto siempre te gusta pelear
Y me llama cuando quiere arreglar
Siempre ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.