Moses Pelham - Neubeginn

Von Anfang an anders
Nicht von dieser Welt
Bevor die labern von Standards, mach' ich das lieber selbst
Die gegen den Dicken, pff, Mann, ey
Voilà, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.