Moses Pelham - M zum O

M zum O
S-E-S
P-E-L
H-A-M

Ich flow bis zum Maximum, geschmeidig wie eine Katze
Und bitte lass die Faxen, Junge, du weißt der Mann der hat zu ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.