Your Old Droog - We Like Ourselves

Me and Droog, you can't see us
You can't read us
You believe us?
You might as well believe in Jesus
Jesus, we too ugly, fuck us
Think you want us...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.