Your Old Droog - Just Rhymin'

Since Four Wings and homemade Icee
I been sheisty
Holding weight
The worst 'round
A bad seed like eight facing Golden State first round
Drowned i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.