Josh Groban - Le temps des cathédrales

C'est une histoire qui a pour lieu
Paris la belle en l'an de Dieu
Mille-quatre-cent-quatre-vingt-deux
Histoire d'amour et de désir
Nous les artist...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.