Santiano - Lieder der Freiheit

Kein König befehle, uns unsere Wege
Wir folgen den Meeren, nur ihnen allein
Kein Herr ist uns Herrscher, kein Land unser Kerker
Die See und sonst k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.