E-40 - Chase The Money

(Chasethemoney, Chasethemoney)

Her ass out, she goin' places that you can't (go)
Call up her hoes and told 'em, "Bring 'em out the sleigh" (brrt) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.