Bizzey - Hup

Bizzey
Ramiks, bitch

Je weet, je bent mami
Maar ik ben je papi, baby girl
Dus come around by me
Je weet, ik kook bami, baby girl
Je weet, je b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.