Carly Rae Jepsen - Happy Not Knowing

I fight, I fight
All my feelings for you all night, all night
Don't stay, don't stay
I've got feelings for you I hide, I hide

But I'll only go s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.