Carly Rae Jepsen - Guitar String/Wedding Ring

You were here, and then you left
Now there's nobody, nobody
Now they're all just second best
There's nobody, nobody

So if you want me, I'll be a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.