DJ Mustard - 100 Bands

Whoop, woo
You already know who I am right?
Mustard on the beat, hoe
Let's go

Hunnid bands (oh, woo), hunnid bands (oh, woo)
Hunnid bands (oh),...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.