Ali B - Vlinders

Ginton

't Is alweer een tijdje geleden dat iemand dit bij mij deed
Vlinders in m'n buik als ik naar je kijk, alles voelt nu zo vreemd
't Is alwee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.