Lyanno - Toda

D-note is on the beat
The Beatllionare
Bebé
Yeah!

Ya te conozco, lo veo en tu cara
No te comportes, conmigo puedes ser mala
Seré tuyo po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.