Future - What's Up With That

Yeah, yeah
Moon level, moon level
Oh yeah
Moon level, yeah
Future Hendrix, for real (21, 21, 21)
Oh yeah
Yeah, yeah

I'm always high as the mo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.