Your Old Droog - White Rappers (A Good Guest)

"White rappers, you're coming to this almost as a guest
Matter of fact, you are guests in the house of hip hop"

Some wise words from Your Old Frie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.