Your Old Droog - Bangladesh

Bangladesh
At 16 my slang was fresh
I would not tire, spitting hot fire in the sesh
Or on the voicemail like John Tesh
Couldn't see me in the fles...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.