Your Old Droog - Bad To The Bone

Get popped twice, once with the dice
Got shooters that'll take out any mark for a price
Still gotta' get 'em back for that Bronx heist
Been busy in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.