Your Old Droog - Bye Outro

If I bare my soul, how I'm gon' wear my gold?
How I'm gon' wear this gear? And wristwear?
And although it's gotten monotonous here
Still steppin' i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.