Your Old Droog - Free Turkey

Another chapter of the Droog and RTNC saga
Never hear me rhyme about Balenciaga
(You just did!) My bad, I'm maladjusted
Look at you girl, you beat,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.