Your Old Droog - Boofanickoregs

Betty girl, she stay down, keep her on the Greyhound
With that stuff between her legs (bus departing now)
Out of [?] we moving reefer by the pound
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.