Carlene Carter - Poor Old Heartsick Me

Poor old heartsick me
Twice as lonely as a girl ought to be
What will the future be
For poor old heartsick me

I thought I was mute to that big y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.