The Carter Family - I Ain’t Gonna Work Tomorrow

And I may not work next day
Well I ain't going to work tomorrow
For it be a wet, rainy day
I'm a-going to leave this country
I'm a-going around th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.