Robert Ellis Orrall - I Couldn't Say No

You can get lucky baby you can get high.
Sometimes its better just to try and get by.
You understand the way I'm feeling inside.
You can't alway...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.