Tom T. Hall - Jesus on the Radio (Daddy on the Phone)

Mama likes to listen to the grand old gospel time
Daddy is a cowboy drinkin' beer and wine
Mama's in the kitchen standin' there all alone
She got J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.