Tom T. Hall - The Song of the One Legged Chicken

Do you like true stories? I do
That's why I'm singing this song
A song about one legged chicken
Who lives in the straw on the floor in my barn

I reme...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.