Your Old Droog - Gunsmoke Cologne

It's never been hard to pull a broad
It's that dude who had your mother gassed
And I ain't talking bout the boulevard
Made it through hell and kept...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.